Català /// Español /// English
logo Antic Teatre

[ www.anticteatre.com ] [ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO

CANAL]
[ FOTOS ] [Fitxa tècnica] [Recursos]  [B2B - Antic Goes Electric Vol IV ]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


3R FESTIVAL DE CURTMETRATGES ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2012

Data límit / Fecha límite /Entry Deadline: 21 de octubre


 BASES  BASES  TERMS

BASES DE LA TERCERA EDICIÓ DEL CONCURS DE CURTMETRATGES
“THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW”

1. L’ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ ÉS NACIONAL

2. ELS AUTORS PODEN PARTICIPAR AMB EL NOMBRE  D’OBRES QUE DESITGIN , PERÒ CADA OBRA HAURÀ D’ANAR ACOMPANYADA PEL FULL D’ INSCRIPCIÓ DEGUDAMENT COMPLIMENTAT. NO S'ACCEPTARAN OBRES JA PRESENTADES PRÈVIAMENT EN AQUEST FESTIVAL

3. LES OBRES HAN DE PERTÀNYER OBLIGATORIAMENT AL GÈNERE TERROR I/O FANTÀSTIC

4. LA DURADA DE LES OBRES NO HAURÀ DE SUPERAR ELS 15 MINUTS, CRÈDITS INCLOSOS.

5. L’IDIOMA DE LES OBRES HA DE SER CATALÀ O CASTELLÀ, EN CAS D’ESTAR EN ALTRES IDIOMES S’HAURÀN DE PRESENTAR SUBTITULADES AL CATALÀ O AL CASTELLÀ.

6. S’ADMETRAN PRODUCCIONS REALITZADES AMB POSTERIORITAT AL 1 DE NOVEMBRE DE 2011.

7. S’HAURÀ D’ENTREGAR UNA COPIA DEL CURTMETRATGE EN DVD-PAL, ETIQUETADA AMB EL NOM, TÍTOL, ANY DE PRODUCCIÓ I DURADA.

8. LA DATA LIMIT PER A L’ENTREGA DE LES OBRES SERÀ EL 21 D’0CTUBRE DEL 2012. LES OBRES PODEN ENVIAR-SE O ENTREGAR-SE EN MÀ A LA SEGÜENT ADREÇA:

Att. ANTIC HORROR PICTURE SHOW
ANTIC TEATRE
C/ VERDAGUER I CALLÍS, 12
08003 - BARCELONA

9. LES DESPESSES D’ENVIAMENT SERÀN A CÀRREC DELS PARTICIPANTS.

10. L’ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL S’ENCARREGARÀ DE SELECCIONAR LES OBRES QUE ENTREN A CONCURS. UN JURAT ESCOLLIT PER L’ORGANITZACIÓ TRIARÁ EL CURTMETRATGE GUANYADOR. 

11. L’ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL ATORGARÀ ELS SEGÜENTS PREMIS:

a) PREMI DEL JURAT AL MILLOR CURTMETRATGE “THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2012” DOTAT AMB ESTATUETA I 600€

b) PREMI DEL PÚBLIC “THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2012” DOTAT AMB ESTATUETA I 400€

12. ELS GUANYADORS ES DONARAN A CONÈIXER DURANT LA PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES FINALISTES QUE TINDRÀ LLOC A L’ANTIC TEATRE EL DIA 31 D’OCTUBRE DEL 2012.

13. L'ORGANITZACIÓ PODRÀ UTILITZAR FRAGMENTS DE LES OBRES SELECCIONADES PER A LA DIFUSIÓ DEL FESTIVAL EN ELS DIFERENTS MITJANS DE COMUNICACIÓ. 

14. LES OBRES PRESENTADES, DESPRÉS DEL FESTIVAL, PASSARAN A FORMAR PART DE L’ARXIU DE L’ORGANITZACIÓ.

15. LA PRESENTACIÓ D’UNA OBRA IMPLICA LA TOTAL ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES.

FITXA D'INSCRIPCIÓ →


BASES DE LA TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES
“THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW”

1. EL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN ES NACIONAL

2. LOS AUTORES PUEDEN PARTICIPAR CON EL NUMERO DE OBRAS QUE DESEEN, SIN EMBARGO, CADA OBRA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA POR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA. NO SE ACEPTARÁN OBRAS YA PRESENTADAS PREVIAMENTE EN ESTE FESTIVAL

3. LAS OBRAS DEBEN PERTENECER OBLIGATORIAMENTE AL GENERO TERROR Y/O FANTÁSTICO.

4. LA DURACIÓN DE LAS OBRAS NO DEBERÁ SUPERAR LOS 15 MINUTOS, CRÉDITOS INCLUIDOS.

5. EL IDIOMA DE LAS OBRAS TIENE QUE SER CASTELLANO O CATALÁN, EN CASO DE ESTAR EN OTROS IDIOMAS SE DEBERÁ PRESENTAR SUBTITULADAS AL CASTELLANO O CATALÁN.

6. SE ADMITEN PRODUCCIONES REALIZADAS CON POSTERIORIDAD AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011.

7. DEBERÁ ENTREGARSE UNA COPIA DEL CORTOMETRAJE EN DVD-PAL, ETIQUETADA CON NOMBRE, TÍTULO, AÑO DE PRODUCCIÓN Y DURACIÓN.

8. LA FECHA LIMITE PARA ENTREGAR LAS OBRAS SERÁ EL 21 DE OCTUBRE DE 2012. LAS OBRAS PUEDEN ENVIARSE O ENTREGARSE EN MANO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

Att. ANTIC HORROR PICTURE SHOW
ANTIC TEATRE
C/ VERDAGUER I CALLÍS, 12
08003 - BARCELONA

9. LOS GASTOS DE ENVÍO CORREN POR CUENTA DE LOS CONCURSANTES.

10. LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL SE ENCARGARA DE SELECCIONAR LAS OBRAS QUE ENTRARAN EN CONCURSO. UN JURADO ELEGIDO POR LA ORGANIZACIÓN ELEGIRÁ EL CORTOMETRAJE GANADOR.

11. LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL CONCEDERÁ LOS SIGUIENTES PREMIOS:

a) PREMIO DEL JURADO AL MEJOR CORTOMETRAJE “THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2012” DOTADO CON ESTATUILLA Y 600€

b) PREMIO DEL PÚBLICO “THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2012” DOTADO CON ESTATUILLA Y 400€

12. LOS GANADORES SE CONOCERÁN DURANTE LA PROYECCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES FINALISTAS QUE TENDRÁ LUGAR EN ANTIC TEATRE EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2012.

13. LA ORGANIZACIÓN PODRÁ UTILIZAR FRAGMENTOS DE LAS OBRAS SELECCIONADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL FESTIVAL EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

14. LAS OBRAS PRESENTADAS, DESPUÉS DEL FESTIVAL, PASARAN A SER PARTE DEL ARCHIVO DE LA ORGANIZACIÓN.

15. LA PRESENTACIÓN DE UNA OBRA IMPLICA LA TOTAL ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.

FICHA DE INSCRIPCIÓN →


TERMS AND CONDITIONS FOR THE THIRD FESTIVAL OF SHORT FILMS
“THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW”

1. THE COMPETITION IS OPEN TO ANYONE LIVING IN SPAIN

2. FILM-MAKERS CAN SUBMIT AS MANY ENTRIES AS THEY WISH, HOWEVER EACH PIECE MUST BE ACCOMPANIED BY A COMPLETED REGISTRATION FORM. WE DON'T ACCEPT WORKS ALREADY PRESENTED BEFORE IN THIS FESTIVAL

3. THE FILMS MUST COMPLY WITH THE HORROR OR FANTASY GENRE EXCLUSIVELY

4. THE FILMS MUST BE NO LONGER THAN 15 MINUTES, CREDITS INCLUDED

5. THE LANGUAGE SHOULD BE SPANISH OR CATALAN, WHERE OTHER LANGUAGES ARE INCLUDED THESE MUST BE TRANSLATED INTO SPANISH OR CATALAN SUBTITLES

6. FILMS MUST HAVE BEEN COMPLETED AFTER 1 NOVEMBER 2011.

7. A COPY OF THE SHORT FILM MUST BE PROVIDED ON DVD-PAL, LABELED WITH THE DIRECTOR’S NAME, TITLE OF THE FILM, YEAR OF PRODUCTION AND ITS LENGTH

8. THE ENTRY DEADLINE IS 21 OCTOBER 2012. THE FILMS CAN BE SENT OR GIVEN IN BY HAND TO THE FOLLOWING ADDRESS:

Att. ANTIC HORROR PICTURE SHOW
ANTIC TEATRE
C/ VERDAGUER I CALLÍS, 12
08003 - BARCELONA

9. THE COST OF POSTAGE MUST BE COVERED BY THE CONTESTANTS

10. THE FESTIVAL ORGANISERS WILL SELECT THE FILMS TO ENTER THE COMPETITION. A JURY ELECTED BY THE ORGANIZATION WILL CHOOSE THE WINNER

11. THE FESTIVAL ORGANISERS WILL AWARD THE FOLLOWING PRIZES:

a) JURY AWARD FOR THE BEST SHORT FILM OF “THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2012” ENDOWED WITH STATUETTE AND 600€

b) AUDIENCE AWARD FROM “THE ANTIC HORROR PICTURE SHOW 2012” ENDOWED WITH STATUETTE AND 400€

12.  THE WINNERS WILL BE ANNOUNCED DURING THE SCREENING OF THE SHORT FILM FINALISTS AT ANTIC TEATRE ON 31 OCTOBER 2012

13. THE ORGANISERS CAN USE PARTS OF THE SELECTED SHORTS TO PUBLICISE THE FESTIVAL THROUGH VARIOUS MEDIA

14. AFTER THE FESTIVAL, THE SCREENED FILMS WILL BECOME PART OF THE ORGANISATION’S ARCHIVE

15. PRESENTATION OF A FILM IMPLIES ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS

REGISTRATION FORM →

 


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: