Català /// Español /// English /// Française
logo Antic Teatre

[ www.anticteatre.com ]  [ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ VIDEO CANAL]

[Fitxa tècnica] [Recursos]  [B2B - Antic Goec Electric Vol IV ]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

2010 MEMÒRIA D’ACTIVITATS I ECONÒMICA  /// Cat →

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2012 /// GENER /// ENERO /// JANUARY /// JANVIER →

#Nuevas Realidades Vídeo-Políticas (#NRVP) - Festival de creación audiovisual,
en España (Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao), Chile, Costa Rica, Argentina, México, Ecuador, entre otros.
bases del festival, hasta el 15 de enero 2012 abierta la convocatoria →
★  ESPECTACLE EN GIRA   /// SHOW ON TOUR   /// SPECTACLE EN TOURNÉE  ★

/// DISTRIBUCIÓ D'ESPECTACLES - ACTUALITAT ///

GUILLEM MONT DE PALOL i JORGE DUTOR


“ Y POR QUÉ JOHN CAGE?”


nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new languages of the body
nouveaux langages du corps


durada / duración / duration / durée: 50 min


ESTRENAT/ ESTRENADO / PREMIERE /
22/09/2011 en Antic Teatre


Reserva/ Booking/ Réservation:
93 315 23 54
anticteatre@anticteatre.com

www.anticteatre.com
Concepte i coreografia: Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol
Actuat per: Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol

Producció: Antic Teatre/ AdriAntic, Barcelona

Gràcies a la col.laboració de: Espacio Cómodo de La porta, Barcelona
i A ras de suelo
, Gran Canaria

www.tea-tron.com/yporquejohncage →


Espectacle programat dins de la 2a edició
Dansalona agost - setembre 2011

www.bcn.cat/cultura/dansalona

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

¨Y per què John Cage?" intenta ser un estudi sobre so, significat i cos en un discurs donat. El poder del so de las paraules. So com estructura, com dinàmica que viatja i es transforma. Discurs sensorial i no significatiu. No volem significar, al contrari, volem designificar per endinsar-nos en el terreny d´allò sensitiu, d´allò relacional, d´allò perceptiu i corpori. El discurs pot ser qualsevol discurs. No es important el què diem sino com ho diem, quienes eines musicals i coreogràfiques utilitzem per destrossar el text i submergir-nos en el treball de l´intèrpret per suggerir i surfejar per les onades d´allò que no significa. Fragmentació, repetició i unisò son les nostres eienes de treball per composar aquesta estructura coreogràfica a la anomenarem DISCURS¨

Guillem Mont de Palol es va graduar a la SNDO (School for New Dance Development) a Amsterdam el 2006. Combina el treball per a diferents coreògrafs per així poder fer el seu propi treball. Com intèrpret treballa amb Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka y Masu Fajardo. La seva obra es situa entre la dansa, la instal·lació, l’esdeveniment i la performance. Les seves últimes creacions són I need you to play that body i About George.

Jorge Dutor va estudiar escenografia a la RESAD de Madrid. Després de passar pel món del cinema i la televisió, va aterrar a l’àmbit de la dansa i les arts escèniques. Treballa amb Pere Faura i Aitana Cordero.

"Y por qué John Cage? quiere ser un estudio sobre sonido y significado en un discurso dado. El poder del sonido de las palabras. sonido como estructura, como dinámica que viaja. Discurso sensorial y no significativo. No queremos significar, al contrario, queremos designificar para adentrarnos en el terreno de lo sensitivo, de lo relacional, de lo perceptivo y de lo corpóreo. El discurso puede ser cualquier discurso. No es importante lo que decimos sino cómo lo decimos, qué herramientas musicales y coreográficas utilizamos para destrozar el texto y submergirnos en el trabajo del intérprete para suggerir i surfear por las olas de lo no significativo. Fragmentación, repetición y unísono son nuestras herramientas para componer esta estructura coreográfica a la que llamaremos DISCURSO"

Guillem Mont de Palol se graduó en la SNDO (School for New Dance Development) en Amsterdam en 2006. Combina el trabajo para diferentes coreógrafos para así poder hacer su propio trabajo. Como intérprete trabaja con Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka y Masu Fajardo. Su obra se sitúa entre la danza, la instalación, el evento y la performance. Sus últimas creaciones son I need you to play that body y About George.

Jorge Dutor estudió escenografía en la RESAD de Madrid. Tras pasar por el mundo del cine y la televisión, aterrizó en el ámbito de la danza y las artes escénicas. Trabaja con Pere Faura y Aitana Cordero.

”Y por que John Cage?” is a study on sound and meaning in a given speech. The power of the sound of words; sound as structure, as a travelling dynamic. Sensorial rather than meaningful speech. We don’t want to have meaning, on the contrary, we want to remove the meaning in order to penetrate the realms of the senses, of relationships, of perceptions and of the physical. The speech could be any speech. What we say isn’t important, but how we say it, what musical and choreographic tools we use to deconstruct the text and submerge ourselves in the performance, surfing and insinuating the waves of no meaning. Fragmentation, repetition and echoing are the tools used in the composition of this choreographic structure that we shall call SPEECH.

Guillem Mont de Palol graduated from the SNDO (School for New Dance Development) in Amsterdam in 2006. He then worked with different choreographs while at the same time developing his own creations. As a performer he has worked with Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka and Masu Fajardo. His work slots in between dance installation, event and performance. His latest works are I need you to play that body and About George.

Jorge Dutor studied stage design at RESAD in Madrid. After working in film and televison, he ended up in the field of dance and stage arts. He has worked with Pere Faura and Aitana Cordero.

 

"Et pour quoi John Cage ? veut être une étude sur le son et le sens  dans un discours. La puissance des sons des mots, le son comme structure, comme une dynamique qui voyage. Un discours sensoriel et non significatif. Nous ne voulons pas signifier, au contraire, nous voulons designificar pour nous enfoncer dans le domaine du sensitif, du relationnel, le perceptif et le corporel. Le discours peut être n'importe quel discours. Ce n'est pas important ce que nous disons mais si la façon de le dire, quels outils musicaux et choréographiques  on utilise pour détruire  le texte et plonger dans le travail de l'interprète pour suggérer  et  surfer dans les vagues du non significatif. Une fragmentation, une répétition et un unisson sont nos outils pour composer cette structure choréographique  que nous  appellerons  DISCOURS"

Guillem Mont de Palol , diplômé par le SNDO (School for New Dance Development) à Amsterdam en 2006. Il travail avec différents chorégraphes, pour ainsi pouvoir continuer son travail. Comme interprète il travaille avec Mette Ingvartsen, Vincent Dunoyer, Andrea Bozic, Min Tanaka et Masu Fajardo. Son travail se place entre la danse, l’installation et la performance. Ses dernières créations sont, son I need you to play that body About George.

Jorge Dutor fait des études de scénographie à RESAD à  Madrid. Après avoir travaillé dans le cinéma et la télévison,il atérrit dans le monde de la danse et les arts scéniques. Il travaille avec Pere Faura et Aitana Cordero.


★  19 Dijous   19 Jueves   19 Thursday  19 Jeudi 

LIMINAL GR

“Genealogía del pirata”


acció
acción
action
l'action


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS: 20:00
5 euros

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES: 20:00
5 euros

SCHEDULES SHOW
THURSDAY: 20:00
5 euros

HORAIRES SPECTACLE
JEUDI: 20:00
5 euros


Fran Blanes -
Seapaña
Presentación y videoperformance

Daniela Ortiz -
Corsario,
Presentación y edición de artista

MARINETTA
Piratas vs Corsarios.
Concierto-performance

Toni Tena -
Contraeconomía
Presentación y edición de artista

Daniel Granados -
Macarena – versiones domésticas desde el Procomún
Presentación

Antoni Hervas y Quim Packard -
Tómame
Performance y edición de artista

Disidentes del Orfeón de Minsk -
Concierto

Liminal GR es un proyecto de Trànsit Projectes en co-producción con Antic Teatre,
comisariado por Marc Roig y Pilar Cruz.

liminalgr.org →

[+] llegir més /// leer mas /// read more →

Liminal GR és un projecte interdisciplinari de difusió creativa que va sorgir l'any 2010. Durant el seu primer any de trajectòria ha realitzat vuit caps de setmana temàtics d'experiència creativa i reflexiva sobre vuit mites i automatismes de la cultura contemporània. Els temes que es van tractar van ser el “Western”, “Les distraccions i els lapsus”, “Demà ho deixo”, “Tecnologia punta”, “Vampirs”, “L'Avorriment”, “M'agrada la velocitat” i “Final Feliç”. Per Liminal GR van passar un total de 52 artistes, companyies i col·lectius, que van oferir diverses activitats com conferències, presentacions, obres de teatre, performance, dansa, vídeo-art o concerts i sets de dj.

Genealogia del pirata

El pirata és un dels mites de la cultura occidental que mostra més capacitat de supervivència. De forma permanent es transforma i es reencarna. Quan semblava condemnat a l’oblit al país de “Mai més”, apareix en els tatuatges de les bosses de “fantasmitos”. Perseguit pel copyright, troba la seva millor cara sota la bandera de la diversitat cultural. Un mite sempre a punt per a escenificar l’aura romàntica del mal, les excentricitats i la contra-cultura. Pirates a Somàlia, Pirates al Carib o Pirates a la xarxa. Un mite que no s’atura. Quines són les claus del seu èxit? Quins són els seus principals ingredients? T'esperem, pirata!

 

Liminal GR es un proyecto interdisciplinario de difusión creativa que surgió el año 2010. Durante su primer año de trayectoria ha realizado ocho fines de semana temáticos de experiencia creativa y reflexiva sobre ocho mitos y automatismos de la cultura contemporánea. Los temas que se trataron fueron el “Western”, “Las distracciones y los lapsus”, “Mañana lo dejo”, “Tecnología punta”, “Vampiros”, “El Aburrimiento”, “Me gusta la velocidad” y “Final Feliz”. Por Liminal GR pasaron un total de 52 artistas, compañías y colectivos, que ofrecieron varias actividades como conferencias, presentaciones, obras de teatro, performance, danza, vídeo-arte o conciertos y sets de dj.

Genealogía del pirata

El pirata es uno de los mitos de la cultura occidental que muestra más capacidad de supervivencia. De forma permanente se transforma y se reencarna. Cuando parecía condenado al olvido del país de “Nunca jamás”, aparece en los tatuajes de las bolsas de “fantasmitos”. Perseguido por el copyright encuentra su mejor cara bajo la bandera de la diversidad cultural. Un mito siempre a punto para escenificar el aura romántica del mal, las excentricidades y la contracultura. Piratas en Somalia, Piratas en el Caribe o Piratas en la red. Un mito que no se detiene. ¿Cuáles son las claves de su éxito? ¿Cuáles son sus principales ingredientes? ¡Te esperamos pirata!

 

 

Liminal GR is a creative interdisciplinary project of creative diffusion that emerged in 2010. During its first year of experience has realised eight thematic weekends of creative and reflexive experience on eight myths and automatisms of the contemporary culture. The topics discussed were the "Western", “The distractions and the lapsus”, "Tomorrow I leave," "Top Technology", "Vampires," “The Boredom”, "I like speed" and "Happy Ending" . For GR Liminal passed a total of 52 artists, companies and collectives, which featured various activities such as lectures, presentations, theater, performance, dance, video art, concerts and dj sets.

The Genealogy of the Pirate

The pirate is one of the myths of Western culture that has shown the greatest capacity for survival. It is constantly transformed and reincarnated. Just when it seemed sentenced to oblivion in Neverland, it re-emerges on the wrappers for mass-produced cakes. Pursued by copyright laws it shows its best side under the banner of cultural diversity. The Pirate is a myth always ready to incarnate the romantic aura of evil, the eccentric and the counter-cultural. Pirates in Somalia, Pirates of the Caribbean or Pirates on the network; a myth that will not stop. What are the keys to its success? What are the main ingredients? We look forward to meeting you, me hearty!

 

Liminal GR est un projet interdisciplinaire de diffusion  créative ,  émergé en  2010. Durant leur première année de trajectoire , a produit huit week-ends thématiques d'expérience de création et de réflexion d’ environ huit mythes et automatisation de la culture contemporaine. Les sujets abordés ont été  le "Western", " Les distractions et le lapsus ", "Demain j’arrète ", «  Haute technologie », « Vampirs », «L’ ennui », « J’aime la  vitesse » et « Happy Ending ». 52  artistes  ont passé par Liminal GR , des compagnies et collectifs, ont offert plusieurs activitñés tel que conferences, presentations, pièces de théâtre, performances, danse, video-art, concerts et des sets de dj.

Généalogie du pirate

Le pirate est un des mythes de la culture occidentale qui montre une plus grande capacité de survie. Évolution et réincarnation permanente. Quand il semblait voué à l'oubli dans le pays de «plus jamais» apparaît dans les tatouages ​​des sacs "petits fantômes." Poursuivit par le copyright, il trouve son meilleure visage sous le drapeau de la diversité culturelle. Un mythe toujours prêt à agir à l’aura romantique du mal, les excentricités et la contre-culture. Pirates en Somalie, Pirates des Caraïbes ou Pirates dans les reseaux. Un mythe qui ne s'arrête pas. Quelles sont les clés de sa réussite ? Quelles sont ses principaux ingrédients ? On t’attend, pirate !

 


★  26 Dijous   26 Jueves   26 Thursday  26 Jeudi 

CANVIS VELLS

“concert de Canvis vells”


concert de música
concierto de música
music concert
concert de musique


durada / duración / duration / durée: 55 min


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS: 21:00
5 euros

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES: 21:00
5 euros

SCHEDULES SHOW
THURSDAY: 21:00
5 euros

HORAIRES SPECTACLE
JEUDI: 21:00
5 euros


Veu: Angélica Sánchez
Flauta: Maya Fernández
Clarinet: Pau Badia
Piano: Cristian Vega
Contrabaix i direcció: Miquel Ferrés
Composició: Toni Mart


www.canvisvells.com →[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

“Canvis vells” presenta un repertori de 17 cançons sobre textes d’autors com Joan Vinyoli, José Agustín Goytisolo, César Vallejo, Joan Brossa, o Robert Frost. Es tracta sovint de confrontar aquests poemes inspiradors amb motius musicals “autònoms” que interactuant amb el poema creen cançons, entenent cançó com a música amb veu i lletra i no com a gènere. Canvis vells s’inspira musicalment en fonts molt diverses. Parteix normalment de ritmes i melodies tradicionals o pop i els sotmet a una harmonització i arranjament de tipus clàssic.

“Canvis vells” és una formació hereva de “ La Lidia” banda creada per Toni Martí i Lucas Quejido (ambdós, així com Miquel Ferrés, exmembres del grup “Ivo Naïf”) l’any 2000.

Concerts:
“La reina d’Àfrica” el 20/05/2011

Gravacions:
-Maqueta amb 8 cançons (Desembre 2011)

 

“Canvis vells” presenta un repertorio de 17 canciones sobre textos de autores como Joan Vinyoli, José Agustín Goytisolo, César Vallejo, Joan Brossa, o Robert Frost. Se trata a menudo de confrontar estos poemas inspiradores com motivos musicales “autónomos” que interactuando con el poema crean canciones, entendiendo canciones como música con voz y letra y no como  género. “Canvis vells” se inspira musicalmente en fuentes muy diversas. Parte normalmente de ritmos y melodias tradicionales o pop y los somete a una armonización y arreglo de tipo clásico.

Canvis vells” es una formación heredera de “La Lidia” banda creada por Toni Martí y Lucas Quejido (ambos, así como Miquel Ferrés, antiguos miembros del grupo “Ivo Naïf”) en el año 2000.

Conciertos:
“La reina d’Àfrica” el 20/05/2011

Gravaciones:
-Maqueta con 8 canciones (Diciembre de 2011)

 

“Canvis vells” presents a repertoire of 17 songs on texts by authors such as Joan Vinyoli, José Agustín Goytisolo, César Vallejo, Joan Brossa, or Robert Frost. Most of the time “canvis vells” confronts these inspirating poems to “autonom” musical themes that interact with the poems creating songs, understanding song as music with voice and lyrics and not as a genre. “Canvis vells” inspirate in very different sources. It starts usually from tradicional rythms and melodies or from pop patterns submitting them to classical harmonics and developpements.

“Canvis vells” is a band that issues from “La Lidia”, the band created by Toni Martí and Lucas Quejido (both, just like Miquel Ferrés, former members of “Ivo Naïf”) in year 2000.

Concerts:
"La reina d’Àfrica" on 29/05/2011

Recordings:
- Cd with 8 songs (December 2011)

 

 

“Canvis vells” presente un repertoire de 17 chansons sur des textes d’auteurs comme Joan Vinyoli, José Agustín Goytisolo, César Vallejo, Joan Brossa, o Robert Frost. Il s’agit la plupart du temps de confronter ces poèmes inspirateurs avec des motifs musicaux “autonomes” qui en solution avec les poèmes créent  des chansons, en comprenant par chanson une musique avec voix et paroles et non pas un genre. “Canvis vells” s’inspire musicalmente de sources bien différentes. On part normalment de rythmes et mélodies tradicionelles ou pop pour les soumettre à une harmonisation et développement de style classique.

Canvis vells” est une formation issue de “La Lidia” bande créée par Toni Martí et Lucas Quejido (les deux, ainsi comme Miquel Ferrés, ex-membres du groupe “Ivo Naïf”) en 2000.

Concerts:
“La reina d’Àfrica” le 20/05/2011

Enregistrements:
-CD avec 8 chansons (Décembre  2011)

 


★  28 dissabte i 29 diumenge  28 sábado y 29 domingo    28 saturday and 29 sunday
  28 samedi et 29 dimanche  

JOÃO COSTA LIMA

“O Outro do Outro”


nous llenguatges del cos
nuevos lenguajes del cuerpo
new languages of the body
nouveaux langages du corps


durada / duración / duration / durée: 45 min


HORARIS ESPECTACLE
DISSABTE: 21:00
DIUMENGE: 20:00
5 euros

HORARIOS ESPECTACULO
SABADO: 21:00
DOMINGO: 20:00
5 euros

SCHEDULES SHOW
SATURDAY: 21:00
SUNDAY: 20:00
5 euros

HORAIRES SPECTACLE
SAMEDI: 21:00
DIMANCHE: 20:00
5 euros

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com www.anticteatre.comDirecció i interpretació: João Costa Lima
Assistència de moviment: Cecília Colacrai
Assistència dramatúrgica: Rita Natalio
Disseny sonor: Christian Dergarabedian
Fotografies: Márcio Vasconcelos i Ivson Miranda
Agraïments: Pere Núñez, Elena Castella, Núria Bernaus i Vera Mantero
Suports: tragantDansa, Centre Cívic Barceloneta i O Rumo do Fumo


www.outrodoutro.wordpress.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

O outro do outro es concentra en la idea d'identitat, de com la percebem, de com construir i desconstruir les nostres representacions i les representacions dels altres, de com som múltiples. L'escena es revela un lloc obert, destinat a relacions i transformacions. Aquí es gira d'altres, una i una altra.

João Costa Lima
Actua regularment entre el teatre i la dansa com a performer, coreògraf, mestre o dramaturg. Va integrar el Curs de Formació d'Actors de la Fundació Joaquim Nabuco i va freqüentar la Llicenciatura en Arts Escèniques de la Universitat Federal de Pernambuco, Brasil. El 2006, va participar en el Curs de Perquisa e Criação Coreogràfica de Forum Dança, a Lisboa, i també ha finalitzat la Formació Essais, al Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, França, 2007. El 2002, va rebre el premi d'interpretació de la Associação de Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco.

Va ensenyar a diverses organitzacions: Croada de Ação Social, Teatre Hermilo Borba Filho i Penitenciària Femenina do Bom Pastor, Brasil; Institut de Danses Isabel Taboga i Saló Camargo, Argentina; Centre Cívic Cotxeres Borrell, La Danseria, tragantDansa i AreaDansa, Barcelona.

Entre les seves creacions estan Noturno (2003), Sandcastle (amb Vitor Roriz i Sofia Dies, 2007), Involuntariamente (amb Vitor Roriz i Sofia Dies, 2007), Come Closer (amb Carmen Pereiro Nombre, 2007), It's a Jungle in Here! (2007) i Azul com uma Laranja (amb Cecilia Colacrai, 2009). Viu i treballa a Barcelona.

 

O Outro do Outro se concentra en la idea de identidad, de como la percibimos, de como construimos y deconstruímos nuestras representaciones y las representaciones de los otros, de como somos múltiples. La escena se revela un lugar abierto, destinado a relaciones y transformaciones. Aquí viramos otros, una y otra vez.

João Costa Lima
Actúa regularmente entre el teatro y la danza como performer, coreógrafo, maestro o dramaturgo. Integró el Curso de Formación de Actores de la Fundación Joaquim Nabuco y frecuentó la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. En 2006, participó en el Curso de Pesquisa e Criação Coreográfica de Forum Dança, en Lisboa; y también ha finalizado la Formación ESSAIS, en el Centre National de Danse Contemporaine d´Angers, Francia, 2007. En 2002, recibió el premio de interpretación de la Associação de Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco.

Enseñó en diversas organizaciones: Cruzada de Ação Social, Teatro Hermilo Borba Filho y Penitenciaria Femenina do Bom Pastor, Brasil; Instituto de Danzas Isabel Taboga y Salón Camargo, Argentina; Centre Cívic Cotxeres Borrell, La Danseria, tragantDansa y AreaDansa, Barcelona.

Entre sus creaciones están Noturno (2003), Sandcastle (con Vitor Roriz y Sofia Dias, 2007), Involuntariamente (con Vitor Roriz y Sofia Dias, 2007), Come Closer (con Carmen Pereiro Numer, 2007), It´s a Jungle in Here! (2007) y Azul como uma Laranja (con Cecilia Colacrai, 2009). Vive y trabaja en Barcelona.

 

O Outro do Outro focuses on the concept of identity, on how we perceive it, how we construct and deconstruct our representations and the representations of others, on our multiplicity. The stage reveals itself as an open space, designed for relationships and transformations. Here we turn and become others, again and again.

João Costa Lima
…works regularly in both theatre and dance as a performer, choreographer, teacher and playwright. He studied Acting at the Fundação Joaquim Nabuco and holds a degree in Performing Arts from the Universidade Federal de Pernambuco, Brazil. In 2006 he studied Research and Creation in Choreography at Forum Dança, Lisbon, and in 2007 he completed the ESSAIS training course at the Centre National de Danse Contemporaine d´Angers, France. He received the Best Actor Award from the Pernambuco Association of Scenic Arts Producers in 2002.

He has taught theatre and dance in many organisations: Cruzada de Ação Social, Teatro Hermilo Borba Filho and Penitenciaria Femenina do Bom Pastor, in Brazil; Instituto de Danzas Isabel Taboga and Salón Camargo, in Argentina; Centre Cívic Cotxeres Borrell, La Danseria, tragantDansa and AreaDansa, in Barcelona.

His creations include Noturno (2003), Sandcastle (with Vitor Roriz and Sofia Dias, 2007), Involuntariamente (with Vitor Roriz and Sofia Dias, 2007), Come Closer (with Carmen Pereiro Numer, 2007), It´s a Jungle in Here! (2007) and Azul como uma Laranja (with Cecilia Colacrai, 2009). He lives and works in Barcelona.

 

 

Ou Outro do Outro se concentre dans l'idée d'identité, de comment  nous la percevons, de comment nous construisons et deconstruisons nos représentations et les représentations des autres, de comme nous sommes multiples. La scène se révèle un lieu ouvert, destiné pour des relations et des transformations. Ici nous retournons les autres, plusieurs fois

João Costa Lima
Il joue régulièrement dans le théâtre et la danse comme performer, chorégraphe, maître ou dramaturge. Il a intégré le Stage de formation d'Acteurs de la Fondation Joaquim Nabuco et a fréquenté la Licenciatura dans les Arts Scéniques de l'Université Fédérale de Pernambuco, en Brésil. En 2006, il participe dans le Cours de Recherche et Criação Coreográfica de Forum Dança, à Lisbonne; et fini la Formation ESSAIS, dans le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers,  France, 2007. En 2002, a reçu le prix d'interprétation de l'Associação de Produtores d'Arts Cênicas de Pernambuco.

 Enseignant  dans diverses organisations : Cruzada de Ação Social, Teatro Hermilo Borba Filho y Penitenciaria Femenina do Bom Pastor, Brasil; Instituto de Danzas Isabel Taboga et Salón Camargo, Argentina; Centre Cívic Cotxeres Borrell, La Danseria, tragantDansa et AreaDansa, Barcelona.

Entre ses créations,Noturno (2003), Sandcastle (avec Vitor Roriz et Sofia Dias, 2007), Involuntariamente (avec Vitor Roriz et Sofia Dias, 2007), Come Closer (avec Carmen Pereiro Numer, 2007), It´s a Jungle in Here! (2007) y Azul como uma Laranja (avec Cecilia Colacrai, 2009). Il vit et travaille à Barcelone.

 


ENTRENAMENTS  ENTRENAMIENTOS  TRAININGS
 DIMARTS   MARTES   TUESDAY

EL COS DE LA VEU
amb Victor Turull

Unir la duplicitat veu-respiraçió. Reconeixer la multiplicitat de la nostra veu i utilitzar-la. La veu ens porta fácilment a espais interiors creatius, emocionalment creatius.

Desde col·locacions corporals basades en la Bioenergía potenciarem la projecció de la veu. Ens endinsarem a la escolta del sò i del silenci.

Aquest es un treball energètic poderós que ens ajuda a afinar el nostre cos a través de la veu. La veu, també, com a netejador energètic del cos.

Víctor Turull es creador escènic, terapeuta de sò, especialista en medicina tradicional africana.


Horaris
Dimarts de 10 a 12 h
Preus: 60€ al mes

Contacte:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853

EL CUERPO DE LA VOZ
con Victor Turull

Unir la duplicidad voz-respiración. Reconocer la multiplicidad de nuestra voz y utilizarla. La voz nos lleva fácilmente a espacios interiores creativos, emocionalmente creativos.

Desde colocaciones corporales basadas en la Bioenergía potenciaremos la proyección de la voz y entraremos en la escucha del sonido y del silencio.

Este es un trabajo energético poderoso que nos ayuda a afinar nuestro cuerpo a través de la voz. La voz, también, como limpiador energético del cuerpo.

Víctor Turull es creador escénico, terapeuta de sonido, especialista en medicina tradicional africana.


Horarios
Martes de 10 a 12 h
Precio: 60€ al mes

Contacto:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853

THE VOICE’S BODY
with Victor Turull

To link both voice and breathing, to better recognize the multiplicity of our own voice and make a good use of it. Voice easily takes us to inner creative spaces, emotionally creative.

Through body positions based in bioenergy we will get further potential of the voices projection. We will pay attention to silences also.

This is a strong energy strength that will help us tone our body through voice and make a good use of it as a clean-up.

Victor Turull is a scene artist, sound therapist and specialist in traditional African medicine.


Time Schedules
Tuesday from 10 am to 12pm
Price: 60€ in a month

Contact:
biovoz@victorturull.org →
615 135 853


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formes d'expressió creativa. www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:
logotipos patrocinadores

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with:
logotipos newtwork