logo Antic Teatre

[ MAPA ]   [ anticteatre@anticteatre.com ]   [ REFORMA_Antic]   [ VIDEO CANAL]   [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica]   [Projecte Artístic Comunitari]   [ Antic Horror Picture Show ]   [Blog Teatron]   [Archive_Memòries]


Antic Teatre - Espai de Creació és un centre Cultural i Social independent situat en un edifici, patrimoni cultural, construït el 1650 al centre de Barcelona.

Antic Teatre és un dels referents de l'escena independent actual. Un centre de recursos de les arts multidisciplinars per a la investigació i el desenvolupament de nous llenguatges escènics.

La seva missió és recolzar i fomentar la capacitat d'experimentació, creació, producció, exhibició, promoció i difusió dels artistes professionals. Compromès amb la recerca de nous llenguatges del cos i moviment, noves dramatúrgies i noves tencologies que eviten tècniques apreses i repetició de metodologies.

Circ, clown, teatre d'objectes; els nous desenvolupaments en la música, arts visuals i literatura, els temes socials, culturals, polítics i de pensament contemporanis.

També compta amb AdriAntic, un espai per les residències artístiques, on es realitzen produccions i espectacles, sense haver d'estar subjectes a les exigències i la pressió del mercat, impulsant així la innovació i el risc.

Dóna suport als creadors joves i emergents, així com als artistes independents experimentats no consolidats, i als que tenen una carrera extensa i reconeguda.

Antic Teatre té les seves portes obertes tots els dies de l’any com a lloc de trobada i intercanvi per als socis, veïns, públic, artistes. El seu objectiu és dinamitzar la vida del barri i difondre el model socio-cultural en el qual creu. Té una sala polivalent, jardí, la terrassa amb bar i conexió wi-fi.

Actualment Antic Teatre integra un conjunt d’entitats i espais interrelacionats:

1. Antic Teatre - Espai de Creació S.L

2. Associacion Cultural

3. AdriAntic - Espai de Recerca, Creació i Residències artístiques

4. Artistes Residents a nivell local, nacional i internacional

En conjunt, prenent les xifres del 2011, es realitzen al voltant de 25 residències artístiques a l'any, 121 espectacles,  237 funcions amb 240 artistes implicats, i una xifra de públic  de 12.000 espectadors.

El 2004:

- ANTIC TEATRE va rebre el PREMI de la FIRA INTERNACIONAL DE TEATRE I DANSA a HUESCA a la PROGRAMACIO MES INNOVADORA EN ESPANYA.

- SEMOLINIKA TOMIC va rebre el PREMI FAD SEBASTIAN GASCH per la resurrecció de l’Antic Teatre que ha passat de centre cívic abandonat a escenari viu de la creació contemporània i per la seva acció cultural i artística al haver recuperat el teatre.

Antic Teatre, abans anomenat Cercle Barcelonès San José, es va fundar el 1879, gràcies a l'arquitecte Joan Martorell.

Reobert per segona vegada el 2003 gràcies a l’artista Semolinika Tomic. Es inaugurat per tercera vegada el 2010, després d'una REFORMA INTEGRAL DE L'EDIFICI.

 

Antic Teatre - Espai de Creació es un centro Cultural y Social independiente situado en un edificio, patrimonio cultural, construido en 1650 en el centro de Barcelona.

Antic Teatre es uno de los referentes de la escena independiente actual.  ​​Un Centro de recursos de las artes multidisciplinares para la investigación y el desarrollo de nuevos lenguajes escénicos.

Su misión es  apoyar y fomentar la capacidad de experimentación, creación, producción, exhibición, promoción y difusión de los artistas profesionales. Comprometido con la búsqueda de nuevos lenguajes del cuerpo y movimiento, nuevas dramaturgias y nuevas tecnologías que eviten técnicas aprendidas y repetición de metodologías.

Circo, clown, teatro de objetos ; los nuevos desarrollos en la música, artes visuales y literatura, los temas sociales, culturales, políticos y de pensamiento contemporáneos.

También cuenta con AdriAntic, un espacio para las residencias artísticas, donde se realizan producciones y espectacúlos, sin tener que estar sujetos a las exigencias y la presión del mercado, impulsando así la innovación y el riesgo.

Apoya a los creadores jóvenes y emergentes, así como a los artistas independientes experimentados no consolidados, y a los que tienen una carrera extensa y reconocida.

Antic Teatre mantiene sus puertas abiertas todos los días del año como lugar de encuentros e intercambios para los socios, vecinos, público, artistas. Su objetivo es dinamizar la vida del barrio y difundir el modelo socio-cultural en el que cree. Tiene una sala polivalente, jardín, terraza con bar y conexión wifi.

Actualemente Antic Teatre integra un conjunto de entidades y espacios interrelacionados:

1. Antic Teatre – Espai de Creació S.L

2. Asociación Cultural

3. AdriAntic – Espacio de Investigación, Creación y Residencias artísticas.

4. Artistas Residentes a nivel local, nacional y internacional


En conjunto, tomando las cifras del 2011, se realizan alrededor de 25 residencias artísticas al año, 117 espectáculos, 236 funciones con 240 artistas implicados, y una cifra de público de 12.000 espectadores.


En 2004:

- ANTIC TEATRE recibió el PREMIO de la FERIA DE TEATRO DE HUESCA A LA PROGRAMACIÓN MÁS INNOVADORA DE ESPAÑA

- SEMOLINIKA TOMIC recibió el PREMIO FAD SEBASTIAN GASCH por la resurrección del Antic Teatre que ha pasado de centro cívico abandonado, al escenario vivo de la creación contemporánea y por su acción cultural y artística al haber recuperado el teatro.

Antic Teatre, antes llamado Círculo Barcelonés San José, se fundó en 1879, gracias al arquitecto Joan Martorell.

Reabierto por segunda vez en 2003 gracias al artista Semolinika Tomic. Es inaugurado por tercera vez en 2010, después de una REFORMA INTEGRAL DEL EDIFICIO.

 

Antic Teatre - Espai de Creació is an independent Cultural and Social Centre based in a cultural heritage building constructed in 1650 in central Barcelona.

Antic Teatre is one of the reference points for independent, contemporary performance, a resource centre for multidisciplinary arts dedicated to the research and development of new performance languages.

Our mission is to support and encourage the experimentation, creation, production, exhibition, promotion and dissemination potential of professional artists. We are committed to the search for new languages of the body and of movement, new dramaturgies and new technologies that avoid established, learned techniques and repeated methodologies.

Circus, clown, and object theatre; new developments in music, visual arts and literature; engagement with society, culture, politics and contemporary thought.

Our space for artistic residencies,AdriAntic, means we can put on productions and events without bowing to the demands and pressures of the market,encouraging innovation and risk-taking.

We support young, emerging creators as well as independent, experienced artists and established artists with a well-known career repertoire.

Antic Teatre’s doors are open every day of the year, making it a central place for meetings and exchanges between members, neighbours, spectators and artists. Its aim is to make the neighbourhood more dynamic and extend the socio-cultural model in which it believes. It has a multifunctional hall, a terrace and garden bar, and Wi-Fi internet connection.

At present, Antic Teatre is made up by a group of entities and interconnected spaces:

1.Antic Teatre – Espai de Creació

2.Cultural Association

3.AdriAntic – Space for Research, Creation and Artist Residencies

4.Artists in Residence at local, national and international levels

Based on the figures for 2011, each year we put on around 25 residencies, 117 shows, and 236 performances involving 240 artists, with 12,000 seats sold.

In 2004:

- ANTIC TEATRE received the PRIZE of FERIA DE TEATRO DE HUESCA, for the MOST INNOVATIVE PROGRAMME IN SPAIN.

- SEMOLINIKA TOMIC received the FAD SEBASTIÀ GASCH AWARD for recovering the Antic Teatre, an abandoned Community Centre that was turned into a vibrant location for contemporary creation, and for her cultural and artistic activism.

Antic Teatre was founded in 1879 by architect Joan Martorell under the name of Círculo Barcelonés San José. 

It re-opened in 2003 thanks to the artist Semolinika Tomic, and then again in 2010 after a COMPLETE REFURBISHMENT OF THE BUILDING.

 

Antic Teatre – Espai de Creació est un Centre Culturel et Social indépendant placé dans un bâtiment, patrimoine culturel, construie en 1650 au centreville de Barcelone.

Antic  Teatre est l'un des référents de la scène indépendant actuelle. Un centre de ressources des arts multidisciplinaires, consacré à l'exposition et soutien à la recherche, la création, la production, la promotion et la diffusion des arts scéniques et visuels. Compromis dans la recherche de nouveaux langages du corps, nouvelles dramaturgies et les nouvelles technologies; cirque, clown, théâtre d'objets; les nouveaux développements de la musique, les arts visuels et la littérature, la pensé sociale, culturelle, politique d’une pensée contemporaine.

Appuie les jeunes créateurs  et émergents, ainsi que les artistes indépendants expérimentés non consolidés, et à ceux qui ont une longue carrière et reconnue.

Les portes de l’Antic Théâtre sont ouvertes tous les jours de l'année comme lieu de rencontre et d'échange pour les membres, voisins, public et artistes. Son but est de dynamiser la vie du quartier et la diffusion du modèle socio-culturel dans lequel il croit. Il a une salle polyvalente, un jardin, une terrasse avec bar et connéxion wifi.

Actuellement Antic Teatre forme un ensemble d'entités et d’ espaces culturels:

1. Antic Teatre – Espace de Création

2. Association culturelle

3. AdriAntic – Espace de Recherche, Création et Résidences artistiques

4. Artistes résidents locaux, nationaux et internationaux


La réponse sur le travail a porté ses fruits, au niveau de la presse, qui soutient cette nouvelle perspective culturelle, et au niveau de la reconnaissance dans le monde théâtral national et international.

En 2004:

- ANTIC TEATRE a reçu le PRIX de LA FERIA DE TEATRO DE HUESCA à LA PROGRAMMATION PLUS INNOVANTE EN ESPAGNE.

- SEMOLINIKA TOMIK a reçu le PRIX FAD SEBASTIA GASCH pour la résurrection de Antic Teatre qui a passé de centre civique abandonnée, à scène vivante de création contemporaine et d’ action culturelle et artistique.

Antic Théâtre, anciennement Círculo Barcelonés San José, a été fondé en 1879 par l'architecte Joan Martorell.

Réouvert pour la deuxième fois en 2003 et inauguré une troisième fois en 2010, après une RÉFORME INTÉGRALE DU BÂTIMENT, classé patrimoine culturel dans le centre-ville de Barcelone, dans le quartier de Sant Pere, Casc Antic.


Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: