Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH →

★ 15 Març  15 Marzo 15 March


ASSOCIACIÓ CULTURAL NYAM NYAM


AHGRRRRRRRR!!!!!!!
Taller-espectacle infantil sobre la peça "Guerrilla" de El Conde de Torrefieldurada / duración / duration / durée: 120 min

HORARIS
DIUMENGE: 11:00

12 euros (1 o 2 pares + 1 fill)
22 euros (1 o 2 pares + 2 fills)
inclou esmorzar i vermut parental


HORARIOS
DOMINGO: 11:00

12 euros (1 o 2 padres + 1 hijo)
22 euros (1 o 2 padres + 2 hijos)
incluye desayuno y vermut parental


SCHEDULES
SUNDAY: 11:00

12 euros (1 or 2 parents + 1 child)
22 euros (1 or 2 parents and 2 children)
includes breakfast and parental vermouth


HORAIRES
DIMANCHE: 11:00

12 euros (1 ou 2 parents + 1 enfant)
22 euros (1 ou 2 parents et 2 enfants)
comprend le petit déjeuner et le vermouth parentale


Disseny taller: Vanessa Tedejo, Iñaki Alvarez i Ariadna Rodriguez
Execució taller-espectacle: Iñaki Alvarez i Ariadna Rodriguezs

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

A partir del treball de la peça Guerrilla de la companyia El Conde de Torrefiel, nyamnyam en col.laboració amb Vanessa Tedejo, proposa un taller-espectacle per a nens/es de 4 a 8 anys i les seves families.
Veure una cosa i escoltar-ne una altre, separar les dues experiències y observar com involuntariament s’ajunten. Posar en el mateix context el que és vulgar i refinat sense distinció. Observar les realitats últimes, el que s’acaba, el que sobra, el que passa “ob-scena”, el FORA d’escena.
En aquest taller treurem a la llum les restes que ens converteixen en monstres. Aprofitarem tot el que el que no sembla útil, el que sobra i que normalment deixem de banda. Des d’aquestes noves criatures, prepararem un aperitiu monstruós per a servir a escena.
AHGRRRRRRRR!!!!!!

L’objectiu de nyamnyam és promoure la creació, la reflexió, l’intercanvi de coneixement i la cultura creant estratègies de participació i interacció per a respondre a la necessitat de generar diàleg. Utilitzem dinàmiques i eines pròpies de la creació artística per a plantejar accions col·lectives que creïn relacions horitzontals i ens situïn a tots en un mateix pla d’acció. Fomentem la relació entre les diverses formes d’Art i el menjar com a element vehicular per a crear situacions que ajudin a dinamitzar i crear noves maneres de relació i contacte entre el teixit social. D’aquesta manera pretenem aprendre noves dinàmiques i crear sinergies que poden re-activar o re-pensar la nostra manera de viure, crear i menjar.

A partir del trabajo de la pieza Guerrilla de la compañía El Conde de Torrefiel, nyamnyam en colaboración con Vanessa Tedejo, propone un taller-espectáculo para niños/as de 4 a 8 años y sus familias. Ver algo y escuchar otra cosa, separar las dos experiencias y observar cómo involuntariamente se juntan. Poner en el mismo contexto lo que es vulgar y refinado sin distinción. Observar las realidades últimas, lo que se acaba, lo que sobra, lo que pasa "ob-scena", el FUERA de escena.
En este taller sacaremos a la luz los restos que nos convierten en monstruos. Aprovecharemos todo lo que lo que no parece útil, lo que sobra y que normalmente dejamos de lado. Desde estas nuevas criaturas, prepararemos un aperitivo monstruoso para servir en escena.
AHGRRRRRRRR!!!!!!

El objetivo de nyamnyam es promover la creación, la reflexión, el intercambio de conocimiento y la cultura creando estrategias de participación e interacción para responder a la necesidad de generar diálogo. Utilizamos dinámicas y herramientas propias de la creación artística para plantear acciones colectivas que creen relaciones horizontales y nos sitúen a todos en un mismo plan de acción. Fomentamos la relación entre las diversas formas de Arte y la comida como elemento vehicular para crear situaciones que ayuden a dinamizar y crear nuevas formas de relación y contacto entre el tejido social. De esta manera pretendemos aprender nuevas dinámicas y crear sinergias que pueden re-activar o re-pensar nuestra manera de vivir, crear y comer.

Based on the show Guerrilla by El Conde de Torrefiel, nyamnyam, in collaboration with Vanessa Tedejo, propose a workshop-show for children aged 4 to 8 and their families.
Watching something while listening to something else; separating these two experiences and seeing how they mesh unintentionally. Placing the vulgar and the refined in the same context and making no distinction. Observing the final realities: what ends; what is left; what is “ob-scene” – offstage.
In this workshop we shed light on the remains that turn us into monsters. We will use everything that seems useless, the leftovers we usually ignore. From these new creatures, we will prepare a monstrous meal to be served on stage.
AHGRRRRRRRR!!!!!

Nyamnyam aims to promote creativity, knowledge exchange and culture by creating strategies for participation and interaction as a response to the need to generate dialogue. We use artistic tools to design collective actions that create horizontal relationships, placing everybody on the same level of action. We create links between different forms of art and food and use this as a vehicle to create situations that strengthen relations and social contact between people. By doing this we aim to learn new dynamics and so create synergies that can re-activate or re-think our way of living, creating and eating.


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: