Català /// Español /// English /// Français
RESERVES / RESERVAS / BOOKING: 93 315 23 54, anticteatre@anticteatre.com
logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2015 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH →

★ 21 i 22 Març  21 y 22 Marzo 21 & 22 March


SUSANA GOULART


"50 movimientos de sudra
para célula flamenca"ESTRENA durada / duración / duration / durée: 30 min

Performance Sociodèlica

HORARIS
DISSABTE i DIUMENGE: 20:00

10 euros (dos espectacles)

HORARIOS
SABADO y DOMINGO: 20:00

10 euros (dos espectáculos)

SCHEDULES
SATURDAY & SUNDAY: 20:00

10 euros (two shows)

HORAIRES
SAMEDI et DIMANCHE: 20:00

10 euros (deux spectacles)


Performance Sociodèlica: Ignacio Galilea i Susana Goulart
Direcció i Coreografia: Ignacio Galilea
Interpretació i material coreogràfic: Susana Goulart
Escenografia: Jenny Larson
Vestuari: Viviane Calvitti

www.galileaperformance.com →

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Hi ha un motiu per a aquest nou estat de l'ànima ..., i ara deixin que m'emocioni amb l'atenció despresa de sentiments i que mai deixarà de sorprendre’m; l'anul·lació del mètode desemboca en l'amor.

El moviment provoca una estela, un rastre, un desgast que et fa aerodinàmic.
Cada vegada hi ha més escombraries en les nostres cèl·lules i l'energia que ens fa complir els nostres desitjos, parteix d'allà. Tot es resumeix en glàndules endocrines, neuropèptids i xarxes neuronals, les molècules de les emocions i la seva reacció. Endorfines, serotonina, dopamina ..., i la seva relació amb el temps, amb l'autèntic i el fictici, amb l'ordre i el caos, amb allò estàtic, la vibració i el moviment sense fi de la vida.
I com saps que és real?

Susana Goulart, São Paulo, resident a Europa fa 25 anys. S’ha format en dansa clàssica al Conservatori de São Paulo i esta diplomada per la Royal Academy of London.
Ha col·laborat a diversos projectes creatius de l’escena internacional com a ballarina, performer, actriu, coreògrafa i directora de moviment. Les seves experiències més rellevants han sigut amb Lenie Dale (Brasil), Redha Bentifour (París), Jordi Cortés, Carles Santos, La Fura dels Baus i Els Comediants, entre altres.
El seu últim treball personal va ser "Brasucatas Es Pruscuvitch" amb Viviane Calvitti a l’Antic Teatre i ara torna a escena amb aquesta peça dirigida per Ignaci Galilea, artista multidisciplinar amb llarga trajectòria al panorama nacional i internacional d’investigació a les arts escèniques.

Hay un motivo para ese nuevo estado del alma... y ahora dejen que me emocione con la atención desprendida de sentimientos y que nunca dejará de sorprenderme; la anulación del método desemboca en el amor.

El movimiento provoca una estela, un rastro, un desgaste que te vuelve aerodinámico.
Cada vez hay más basura en nuestras células y la energía que nos hace cumplir nuestros deseos, parte de allí. Todo se resume en glándulas endocrinas, neuropéptidos y redes neuronales, las moléculas de las emociones y su reacción. Endorfinas, serotonina, dopamina...y su relación con el tiempo, con lo auténtico y lo ficticio, con el orden y el caos, con lo estático, la vibración y el movimiento sin fin de la vida.
¿Y cómo sabes que es real?

Susana Goulart, São Paulo, residente en Europa hace 25 anos. Se ha formado en danza clásica en el Conservatório de São Paulo y está diplomada por la Royal Academy of London.
Ha colaborado en diversos proyectos creativos de la escena Internacional como bailarina,performer, actriz, coreógrafa y directora de movimiento. Sus experiencias más relevantes han sido con Lenie Dale (Brasil), Redha Bentifour (Paris), Jordi Cortés, Carles Santos, La Fura dels Baus y Els Comediants, entre otros.
Su último trabajo personal fue "Brasucatas Es Pruscuvitch" con Viviane Calvitti en Antic Teatre y ahora vuelve a escena con esta pieza dirigida por Ignacio Galilea, artista multidisciplinar con larga trayectoria en el panorama nacional e internacional de investigación en las artes escénicas.

There's a reason for that new state of mind ... and now let me get excited by the attention detached of feelings that never ceases to amaze me; the annulment of the method leads to love.

The movement causes a wake, a trail; a wear and tear that makes you more streamlined.
There is ever more garbage in our cells and the energy that makes us fulfil our desires comes from that. Everything boils down to endocrine glands, neuropeptides and neural networks, the molecules of emotion and reaction. Endorphins, serotonin, dopamine ... and their relationship to time, to the real and the fictional, to order and chaos, to the static, vibration and endless movement of life.
And how do you know it's real?

Susana Goulart (São Paulo) has lived in Europe for the past 25 years. She trained in classical dance at the São Paolo Conservatory and holds a diploma from the London Royal Academy.
She has taken part in a range of creative projects internationally as dancer, performer, actress, choreographer and director of movement. Her most relevant experiences include those shared with Lenie Dale (Brasil), Redha Bentifour (Paris), Jordi Cortés, Carles Santos, La Fura dels Baus and Els Comediants.
Her most recent personal work was "Brasucatas Es Pruscuvitch" with Viviane Calvitti, performed at Antic Teatre, and she returns to the stage with this piece directed by Ignacio Galilea, interdisciplinary artist with a long career both nationally and internationally in research into performance arts.


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de: // Con la colaboración de: // With the collaboration of: // Avec la collaboration de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: // Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: // Antic Teatre is a member and networking with: